Implementacijom ISO 14001 Vaša organizacija na efektivan način obezbeđuje upravljanje uticajima na životnu sredinu i pokazuje svim zainteresovanim stranama opredeljenost za zaštitu životne sredine.
ISO 14001
ISO 14001 obuhvata:
 • Opšte zahteve za sistem menadžmenta zaštitom životne sredine;
 • Utvrđivanje ekološke politike;
 • Utvrđivanje ekoloških aspekata i uticaja;
 • Identifikaciju ekoloških zakona i propisa;
 • Ciljeve zaštite životne sredine i programe za ostvarivanje istih;
 • Zadatke, odgovornosti i ovlašćenja;
 • Planiranje, izvršenje i delovanje;
 • Pripremljenost i reagovanje u hitnim slučajevima;
 • Utvrđivanje neusaglašenosti, korektivne i preventivne mere;
 • Proveravanje sistema ekološkog menadžmenta;
 • Preispitivanje upravljanja.

ISO 14001 je međunarodno priznat standard za sistem menadžmenta zaštitom životne sredine i sadrži zahteve koje organizacija treba da ispuni da bi implementirala sistem menadžmenta zaštitom životne sredine.
MVI
Kome je namenjen ISO 14001?
ISO 14001 je globalni standard namenjen organizacijama koje žele implementirati i poboljšavati sistem menadžmenta zaštitom životne sredine kao i osigurati delovanje u skladu sa utvrđenom ekološkom politikom.

ISO 14001 je od značaja za svaku organizaciju uključujući velike i male organizacije, visokorizične i niskorizične kompanije, organizacije koje se bave proizvodnjom i preradom, proizvođače opreme i dr.

Postupak uvođenja sistema menadžmenta zaštitom životne sredine
IS0 14001

Pogledajte dijagram toka implementacije sistema »

Sertifikacija ISO 14001
Sertifikaciju uspostavljenog sistema menadžmenta zaštitom životne sredine vrše nezavisna akreditovana sertifikaciona tela.

Sertifikovan sistem menadžmenta zaštitom životne sredine podiže ugled organizacije kod poslovnih partnera i javnosti i pokazuje interesnim grupama Vašu predanost zaštiti životne sredine, što u velikoj meri pozitivno utiče na organizaciju i otvara nove mogućnosti na tržištu.

Koristi od primene ISO 14001
Koristi koje organizacija može da ostvari implementacijom Sistema menadžmenta zaštitom životne sredine ISO 14001 su:
 • Kontrola uticaja svojih aktivnosti i proizvoda na životnu sredinu;
 • Predstavljanje interesnim grupama predanosti za zaštitu životne sredine;
 • Poboljšana reputacija i pozicioniranje na tržištu;
 • Usaglašavanje sa zakonskim propisima koji se odnose na zaštitu životne sredine;
 • Uspešnije upravljanje ekološkim rizicima;
 • Poboljšana pozicija na tenderima;
 • Podizanje nivoa svesti zaposlenih o ekološkim uticajima;
 • Primena preventivnog pristupa kako bi se sprečili negativni uticaji na životnu sredinu;
 • Mogućnost sertifikacije od strane akreditovanog sertifikacionog tela i dr.MVI

KONTAKT:

MV INTERNATIONAL
Centar za konsalting i edukaciju
21000 Novi Sad, Tolstojeva 6

Osoba za kontakt:
Mirko Vuković dipl.ing.
Konsultant
EOQ Menadžer/Auditor kvaliteta

Tel./fax: + 381 21 52 11 55
mob: +381 63 7117 880
e-mail: office@mvinternational.rs
www.mvinternational.rs