ISO 9001 je međunarodni standard za sistem menadžmenta kvalitetom koji doprinosi unapređenju poslovanja i uspehu organizacije kao i povećanom zadovoljstvu svih zainteresovanih strana.
ISO 9001
Organizacije primenjuju sistem menadžmenta kvalitetom prema zahtevima ISO 9001 da bi zadovoljile potrebe i očekivanja svojih korisnika, odnosno da bi stekle njihovo poverenje da su uvek u stanju da proizvedu i isporuče kvalitetan proizvod ili pruže kvalitetnu uslugu.


MVIISO 9001 ne odnosi se na sam proizvod nego na sistem poslovanja organizacije koji uključuje: procesni i sistemski pristup, upravljanje dokumentacijom, odgovornost rukovodstva, utvrđivanje odgovornosti i ovlašćenja, utvrđivanje ciljeva i praćenje realizacije istih, upravljanje resursima, kompetentnost zaposlenih, planiranje realizacije proizvoda, uzajamno korisne odnose sa isporučiocima, praćenje i merenje zadovoljstva korisnika, praćenje i merenje procesa i proizvoda, upravljanje neusaglašenostima, analizu podataka, stalna poboljšanja i dr.).

ISO 9001 međunarodni standard je bazni standard i omogućava organizaciji da integriše svoj sistem menadžmenta kvalitetom sa zahtevima sistema menadžmenta ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000 i dr.
Zahtevi sistema menadžmenta kvalitetom specificirani u standardu ISO 9001 komplementarni su sa zahtevima za proizvode.
Kome je namenjen ISO 9001?
ISO 9001 je pogodan za svaku organizaciju koja želi da unapredi način poslovanja i upravljanja, bez obzira na veličinu ili sektor kojem pripada.

Postupak uvođenja sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001
Pogledajte dijagram toka implementacije sistema »

Sertifikacija ISO 9001
Kada se utvrdi da je uspostavljeni sistem menadžmenta kvalitetom kompletan i efektivan, pristupa se procesu sertifikacije i sprovodi se odgovarajuća procedura.
Sertifikaciju vrše nezavisna akreditovana sertifikaciona tela, a sertifikat se izdaje na period od tri godine. U toku 3 godine važenja sertifikata sprovode se 2 nadzorne provere od strane sertifikacionog tela da bi se utvrdilo da li sistem menadžmenta kvalitetom ispunjava zahteve standarda ISO 9001 i da li se efektivno primenjuje i poboljšava.
Sertifikovan sistem menadžmenta kvalitetom je dokaz kvaliteta poslovanja i propusnica za ulazak na svetsko tržište jer zainteresovane strane žele da sarađuju sa organizacijama koje imaju uređeno poslovanje.

Koristi od primene ISO 9001
Koristi koje organizacija ostvaruje primenom, održavanjem i poboljšavanjem Sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001 su:
 • Oblikovanje efektivne organizacione strukture;
 • Jasno utvrđene odgovornosti i ovlašćenja svih zaposlenih;
 • Jasno utvrđeni procesi i praćenje efektivnosti i efikasnosti istih;
 • Poslovni sistem prilagođen zahtevima korisnika i ostalih zainteresovanih strana;
 • Povećanje produktivnosti;
 • Smanjenje troškova poslovanja;
 • Povećanje profita;
 • Jasno utvrđeni i merljivi ciljevi organizacije i procesa;
 • Poboljšanje kvaliteta proizvoda;
 • Optimizacija resursa;
 • Bolje tržišne mogućnosti;
 • Veća konkurentnost na tržištu;
 • Povećanje kompetentnosti zaposlenih;
 • Povećanje svesti zaposlenih o njihovom uticaju na kvalitet proizvoda i ukupnog poslovanja;
 • Bolja interna komunikacija;
 • Poboljšano planiranje i realizacija proizvoda;
 • Povećanje zadovoljstva kupaca;
 • Saradnja sa isporučiocima na obostranu korist;
 • Poboljšana identifikacija i sledljivost proizvoda;
 • Donošenje odluka na bazi činjenica;
 • Permanentno poboljšanje procesa i celokupnog poslovanja;
 • Mogućnost sertifikacije od strane akreditovanog sertifikacionog tela;
 • Poboljšana pozicija na tenderima i dr.MVI

KONTAKT:

MV INTERNATIONAL
Centar za konsalting i edukaciju
21000 Novi Sad, Tolstojeva 6

Osoba za kontakt:
Mirko Vuković dipl.ing.
Konsultant
EOQ Menadžer/Auditor kvaliteta

Tel./fax: + 381 21 52 11 55
mob: +381 63 7117 880
e-mail: office@mvinternational.rs
www.mvinternational.rs