ISO 9000 serija standarda
ISO 9000 je serija standarda sistema menadžmenta kvalitetom i može da doprinese optimalnoj iskorišćenosti potencijala vaše organizacije tako što će vam omogućiti poboljšanje procesa za plasiranje proizvoda i pružanje usluga klijentima.

ISO 9000 serija standarda se sastoji od:
 • ISO 9000 – Osnovi i terminologija:
  - koji upoznaju korisnika sa konceptima na kojima se temelje sistemi menadžmenta i objašnjavaju datu terminologiju.

 • ISO 9001 – Zahtevi:
  - koji predstavljaju kriterijume koje je neophodno ispuniti da bi se omogućilo poslovanje u skladu sa standardom kao i dobijanje sertifikata.

 • ISO 9004 – Uputstva za unapređenje poslovanja:
  - koja su zasnovana na osam principa menadžmenta kvalitetom namenjenih upravi kao vodič ka poboljšanju poslovanja organizacije, uzimajući u obzir potrebe svih zainteresovanih strana, a ne samo klijenata.

Sistem menadžmenta kvalitetom podstiče usvajanje i primenu procesnog pristupa koji omogućuje identifikaciju i utvrđivanje procesa, opis načina na koji se oni sprovode, definisanje odgovornosti za njihovo sprovođenje, kontrolisanje realizacije, merenje efektivnosti procesa definisanim parametrima, pokretanje, realizaciju i merenje efektivnosti preventivnih i korektivnih mera i stalna poboljšanja.

Za procesni pristup veoma je važna primena PDCA ciklusa (slika desno) u svakom utvrđenom procesu, sa ciljem stalnih poboljšanja.

Procesni pristup značajan je zbog:
 • razumevanja i ispunjavanja zahteva i očekivanja korisnika i zainteresovanih strana;
 • potrebe razmatranja procesa u smislu dodatne vrednosti;
 • dobijanja rezultata performansi i efektivnosti procesa;
 • stalnog poboljšavanja procesa koje se bazira na praćenju i merenju.


Model sistema menadžmenta kvalitetom zasnovan na procesima može se prikazati na sledeći način:

MVI

Principi sistema menadžmenta kvalitetom
Primena Principa sistema menadžmenta kvalitetom omogućava uspešno upravljanje organizacijom. Delotvornost sistema menadžmenta kvalitetom poboljšava performanse organizacije, obuhvatajući potrebe svih zainteresovanih strana.

Principi sistema menadžmenta kvalitetom obraćaju se najvišem rukovodstvu koje može da koristi iste pri upravljanju organizacijom, u cilju poboljšavanja performansi.

Princip 1 – Orijentisanost ka korisnicima
Organizacije zavise od svojih korisnika i one treba da razumeju aktuelne i buduće potrebe korisnika, treba da ispune zahteve korisnika i da nastoje da pruže i više nego što korisnici očekuju.

Princip 2 – Liderstvo
Rukovodstvo uspostavlja jedinstvo ciljeva i vođenja organizacije. Ono je odgovorno za stvaranje i održavanje internog okruženja u kojem osoblje može u potpunosti da učestvuje u ostvarivanju ciljeva organizacije.

Princip 3 – Uključivanje zaposlenih
Zaposleni na svim nivoima čine suštinski deo jedne organizacije. Uključivanjem zaposlenih omogućava se da se angažuju njihove sposobnosti za ostvarivanje dobrobiti organizacije.

Princip 4 - Procesni pristup
Željeni rezultat se može efikasnije postići ako se odgovarajućim aktivnostima i resursima upravlja kao sa procesima. Svi procesi neophodnu za sistem menadžmenta kvalitetom moraju biti utvrđeni i za iste treba definisati: ulaze, izlaze, ciljne vrednosti, interne i eksterne kupce, aktivnosti, odgovornosti i ovlašćenja, resurse, uticaje, merne veličine, informacije, dokumentaciju, interakciju sa drugim procesima i metode za praćenje i merenje procesa.

Princip 5 – Sistemski pristup upravljanju
Identifikovanje i upravljanje sistemom međusobno povezanih procesa doprinosi efektivnosti i efikasnosti organizacije u ostvarivanju njenih ciljeva.

Princip 6 – Stalno unapređenje (poboljšavanje)
Stalna poboljšavanja performansi organizacije treba da budu njen stalni cilj.

Princip 7 – Odlučivanje na osnovu činjenica
Organizacija treba da prikuplja podatke i informacije relevantne za ostvarivanje unapred postavljenih ciljeva. Efektivne odluke zasnivaju se na analizi podataka i informacija.

Princip 8 – Uzajamno korisni odnosi sa isporučiocima
Organizacija i njeni isporučioci su međusobno zavisni,te stoga odnosi uz obostranu korist povećavaju sposobnost stvaranja vrednosti za obe strane.

MVI

KONTAKT:


MV INTERNATIONAL
Centar za konsalting i edukaciju
21000 Novi Sad, Tolstojeva 6

Osoba za kontakt:
Mirko Vuković dipl.ing.
Konsultant
EOQ Menadžer/Auditor kvaliteta

Tel./fax: + 381 21 52 11 55
mob: +381 63 7117 880
e-mail: office@mvinternational.rs
www.mvinternational.rs