MV INTERNATIONAL  primenjuje pristup koji precizno definiše obim i metodologiju zajedničkog rada.
Metodologija projekta

Naša metodologija realizacije projekta implementacije sistema menadžmenta obuhvata sledeće faze:
I  faza:
Informisanje klijenta o usluzi za koju je zainteresovan

U ovoj fazi pružamo Vam sve potrebne informacije o:

 • sistemu menadžmenta koji želite da implementirate;
 • preduslovima za uvođenje i preporukama za poboljšanje u zavisnosti od delatnosti i željenog sistema;
 • postupku uvođenja sistema menadžmenta;
 • horizontalnom i vertikalnom zakonskom regulativom u zavisnosti od delatnosti kojom se bavite;
 • potrebnim resursima;
 • rokovima za realizaciju projekta;
 • koristima od uvođenja odgovarajućeg sistema menadžmenta;
 • postupku sertifikacije i dr.

II  faza:
Identifikacija poslovanja organizacije, pregled i analiza postojećeg stanja sistema

U ovoj fazi vrši se identifikacija poslovanja organizacije i analiza postojećeg stanja sistema u organizaciji i poređenje istog sa zahtevima standarda.

Kao rezultat analize izrađuje se Izveštaj sa snimka stanja sa aktivnostima koje treba realizovati da bi se postojeći poslovni sistem organizacije usaglasio sa zahtevima standarda. Izveštaj sa snimka stanja dostavlja se najvišem rukovodstvu.

III  faza:
Izrada plana realizacije projekta

Plan realizacije projekta sadrži faze, aktivnosti, rokove, potrebne resurse, odgovorna lica, projektnu dokumentaciju i dr.
Projektni pristup omogućava nam da projekat realizujemo u roku, efektivno i efikasno, uključujući krajnje zadovoljstvo naših klijenata.
Plan realizacije projekta dostavlja se najvišem rukovodstvu.

IV  faza:
Obuka zaposlenih

Efikasna realizacija projekta iziskuje:

 • obuku kadrova i definisanje odgovornosti rukovodećeg i stručnog osoblja za izradu i primenu dokumentacije;
 • obuke po određenim temama koje su neophodne za uvođenje odgovarajućeg sistema menadžmenta;
 • obuku za interne proveravače u skladu sa ISO 19011;V  faza:
Izrada dokumentacije

MV INTERNATIONAL koristi metodologiju koja obuhvata sledeće aktivnosti:

 • Snimak procesa i njihove interakcije;
 • Analiza postojeće dokumentacije da bi se koristila pozitivna iskustva i rešenja iz dosadašnje prakse organizacije;
 • Intervjuisanje zaposlenih u kojima isti opisuju poslove koje obavljaju;
 • Izrada dokumenata sistema izuzev onih koji su specifični za proizvode i procese organizacije, a na osnovu:
  • snimljenog stanja u procesima i interakcijama između istih,
  • informacija dobijenih od zaposlenih,
  • stručnog znanja zaposlenih organizacije korisnika usluga i njihovih spoljnih saradnika,
  • kompetentnosti konsultanta,
  • zahteva standarda i odgovarajuće zakonske regulative,
  • zahteva kupaca.
 • Kada se urade dokumenta ista se preispitivaju i odobravaju od strane odgovornih lica organizacije korisnika usluga.

VI  faza:
Primena dokumenata

Nakon izrade dokumenata prelazi se na njihovu primenu u praksi što praktično predstavlja primenu sistema menadžmenta u praksi. Primena dokumenata vrši se postepeno.
U ovoj fazi zaposleni se obučavaju za primenu dokumenata u praksi.


VII  faza:
Interna provera

Interne provere se sprovode da bi se utvrdila eventualno slaba mesta u sistemu kako bi se ista otklonila u cilju neprekidnog poboljšanja sistema menadžmenta.
Primena i funkcionisanje postavljenog sistema, kao i ocena spremnosti za sertifikaciju vrši se također putem interne provere.

VIII  faza:
Definisanje korektivnih mera

Ukoliko se u toku interne provere utvrde neusaglašenosti, za iste se definišu korektivne mere a nakon sprovedenih mera vrši se provera njihove efektivnosti.IX  faza:
SERTIFIKACIJA

Nakon uspešne implementacije odgovarajućeg sistema menadžmenta vrši se sertifikacija istog od strane akreditovanog sertifikacionog tela.
Sertifikaciona provera je eksterna vrsta provere.
Nakon pozitivnog izveštaja sa provere izdaje se sertifikat o usaglašenosti sistema menadžmenta sa odgovarajućim standardom.
X  faza:
Održavanje i poboljšavanje sertifikovanog sistema menadžmenta

Nakon sertifikacije, sistem menadžmenta se održava i poboljšava.
Naše usluge održavanja i poboljšavanja sistema menadžmenta daju doprinos efektivnosti i efikasnosti Vašeg sistema kao i permanentno praćenje i primenu novih trendova u razvoju sistema menadžmenta.

Našom metodologijom obezbeđujemo:
 • Smanjenje opterećenja zaposlenih kompletnom izradom dokumenata (beli papir) ili izmenom datih modela dokumenata;
 • Smanjenje vremena potrebnog za izradu dokumentacije od strane zaposlenih i usaglašavanje dokumentacije sa procesima;
 • Obim dokumentacije odgovara veličini organizacije, složenosti procesa, broju,strukturi i kompetentnosti zaposlenih; proizvodnom/uslužnom programu ...
 • Efektivnu primenu dokumenata u praksi jer su ista izrađena na osnovu:
  • praćenja procesa u praksi,
  • informacija dobijenih od zaposlenih iz organizacije korisnika usluga (zaposleni najbolje poznaju procese organizacije u kojoj rade),
  • stručnog znanja zaposlenih iz organizacije korisnika usluga i eventualno njihovih spoljnih stručnih saradnika,
  • kompetentnosti konsultanta,
  • zahteva standarda, odgovarajuće zakonske regulative i zahteva kupaca,
  • konačnog preispitivanja dokumenata od strane zaposlenih organizacije korisnika usluga,
 • Jasno definisane odgovornosti i ovlašćenja zaposlenih čime se smanjuje mogućnost za kolektivnu odgovornost;
 • Usklađenost u obavljanju poslova jer se isti zasnivaju na dokumentovanim procedurama, uputstvima, planovima i dr.
 • Ponovljivost u obavljanju posla jer se adekvatnim dokumentovanjem sistema obezbeđuje obavljanje aktivnosti pravilno i na isti način bez obzira na promene uslova u organizaciji, npr. promena zaposlenih;
 • Sledljivost, jer se dobro dokumentovanim sistemom može utvrditi gde su nastali propusti kao i uzroci istih;
 • Mogućnost merenja efektivnosti i efikasnosti sistema upravljanja;
 • Obezbeđivanje objektivnih dokaza da su određene aktivnosti izvršene;
 • Efektivnost i efikasnost sistema jer je sistem postavljen na stabilnu osnovu i kao takav pogodan za unapređenje (znanje ostaje u organizaciji, a ista smanjuje potrebe za angažovanjem konsultanata).